Vyardu

s'oku iy

Dacha iti zhaazha kaari s'oku web saati gexukiyb s'okura xusnskiybqa yeekə.

S'oku web saati gexab askn booqa: s'oku ay sistukiybka sexukiyb, siviris s'okura maakukiyb, nababxnbaab noogus, dikishinery, s'oku aska xustukiyb noogus, tunu oti, karka gyanu... há askn booqa aatukiyb yeshnta tiitu səgitə. Íti baasnta finsutə íti səgnbaab ń baaskiykə, íti səgab yeshnta ń naas'kiykə, shiifu bangar səgitə.

S'oku Gyanu Na há Yaftukiy?

Angabaab s'oku gyanu asta há yaftukiyb Boyta, Bajaka, Sanqa, Worgu, Shayta ka Shimi kebeles.Yaabus bengikn basnta ishi yaafukiyb qoy yaab 5 kuntarikn woshi yaafara ishi qemə.

S'oku yaab gyanuzhazhnshab gaarkiyb há yaafantaka zhazhnshab aab há yaafanta kacha gyans gaarara kiyn há bengikn basnta 3 gizi há faramə, gyanskn booqa kaari otika ekika vyardara ishi qenbaab há kootamə. gyans yekatitiqa gadutə há zhazhnshab há ushknamə, yi kaysta gyans há gaarnbaabka gaarara há qenbaab ń xuusukiyb zerkn təkə. gyans qoy qoy há zerkn sakara kiyn subukiyb kishikə, yisara kariyasta haakutə, ishi gyanskn as'uqa faramə, yista há zerkn sakara kiyn subab gyans há aas'amə, yiskn adiqa gyans há zerkn sakukiybta há subamə, subab gyansara beertə xhirns asqa vyardarakiyn ishi submsab do haakutə ishi bacha ishi fikusabqa z'ars'utə ishi zhanga farusamə. gyansara ishi fara kashkus' korsnbaab há basuskiykə. asknnaba zhanga korsuxara há kiynta qumxutə há kiru qaysara há qemə, askn aab kaysta há qixusutukiybta xsowutə zhazhnshab eki yabsara há qemə, yaab qena ń gyanura xsekara ishi qemə.

gyaanu aab

S'oku Web Saatins haasra shifu shiifu tiitu səgoitə.!

S'oku web saati haasara tiitu seetə íti atsas ara kiynta ka shiftas noogu kiynta ń faadi xhorxnta astab bata duufutə, footara há qenta ara atsa gekiyb bata donqutə íti ara xsaafə, web saatins haas askn gada há footab yeshnta fikustnbaab noogu há kiynbaab təkə.

     Ay

S'oku Tuuru Kixn

         udu

This website was created through funding provided by the European Union. The contents of this website can in no way be taken to reflect the views of the European Union. https://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia_en | https://ec.europa.eu/europeaid/index_en